Copyright

Primeur Travel Copyright © 2010

Deze website is een publicatie van Primeur Travel. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Primeur Travel.Teksten, beelden, film materiaal, logo en design mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, Primeur Travel. De foto’s op onze website van onze salon zijn eigendom van Primeur Travel ofwel met toestemming verkregen door derden.

Wij hebben ook algemene informatie op onze website staan van You Tube en andere openbare bronnen.

Elk gebruik van fotomateriaal van deze website (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
Primeur Travel betracht uiterste zorgvuldigheid bij het plaatsen van fotomateriaal. Als u van mening bent dat enig door ons geplaatst beeldmateriaal ten onrechte op onze site is gepubliceerd verzoeken wij u om ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.